(Lưu ý: Giá bán có thể được thay đổi theo các hình thức thanh toán khác nhau)