VNPTPay

Thỏa thuận người dùng


Thỏa thuận người dùng


1. Tổng quan

- Thỏa thuận Người dùng (gọi tắt là "Bản thỏa thuận") này được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Bạn và Tổng Công Ty Truyền Thông (sau đây gọi tắt là VNPT Pay - Là pháp nhân chủ quản cổng thanh toán dịch vụ trực tuyến tại website https://vnptpay.vn, áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ thanh toán của VNPT-Media (sau đây gọi chung là Dịch vụ).

- Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng Dịch vụ. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Khi đã sử dụng Dịch vụ thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

- Bản thỏa thuận này gồm mười bốn (14) Điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Bản thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

2. Thay đổi nội dung

- VNPT Pay có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.

- Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website vnptpay.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực) ít nhất là mười bốn (14) ngày.

- Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ, hoặc gửi văn bản phản đối đến VNPT Pay trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.

- Trong trường hợp VNPT Pay không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

VAI TRÒ CỦA VNPT MEDIA:

- Thông qua website https://vnptpay.vn và App VNPT Pay, VNPT Pay cung cấp dịch vụ Ví điện tử chứa đồng tiền tương đương tiền Việt Nam đồng (VND) theo tỷ lệ 1:1 cho các bên Mua và bên Bán hàng hóa/ dịch vụ có sử dụng VNPT Pay. Dựa trên căn cứ là số tiền đó, VNPT Pay bảo lãnh cho việc chuyển tiền thanh toán tức thời của bên Mua cho bên Bán.

- Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tiền tệ quy định Ví điện tử của Bạn mở tại VNPT Pay là đồng tiền tương đương tiền VND theo tỷ lệ 1:1. Bạn có thể yêu cầu VNPT Pay chi trả số tiền (số dư khả dụng) có trong Ví điện tử của bạn mở tại VNPT Pay vào bất kỳ thời gian nào thông qua chức năng "Rút tiền".

- Khi một Khách hàng chuyển tiền vào ví điện tử được mở tại VNPT Pay, thì: vào thời điểm đó VNPT Pay đã nhận được tiền, VNPT Pay sẽ cộng thêm vào Ví điện tử của Khách hàng mở tại VNPT Pay một số tiền bằng với số tiền VND mà VNPT Pay nhận được theo tỷ lệ 1:1 (Trừ đi các khoản phí mà Khách hàng phải trả nếu có).

Thông tin cá nhân của Bạn

- VNPT Media luôn coi trọng vấn đề Bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Hãy xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu hơn về những cam kết của VNPT Media nhằm bảo vệ thông tin cho Bạn cũng như việc sử dụng và chia sẻ thông tin khi cần.

- Thông tin của những đối tượng khác: nếu Bạn nhận được thông tin về Khách hàng khác của chúng tôi khi sử dụng VNPT Media, Bạn phải giữ kín thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc dùng nó vào mục đích tiếp thị trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.

Quyền sở hữu trí tuệ và An toàn bảo mật:

- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của VNPT Media và các sản phẩm, dịch vụ khác của VNPT Media; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, nút bấm và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của VNPT Media tại bất kỳ đâu.

- Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của VNPT Media trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của VNPT Media.

- Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của VNPT Media, tự bảo mật Ví điện tử và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do rò rỉ thông tin từ phía mình.

Chuyển nhượng:

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của VNPT Media, Bạn không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà Bạn đã thống nhất trong Bản thỏa thuận này. VNPT Media bảo lưu quyền chuyển nhượng hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào được ghi trong bản thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào.

Thông báo tới Bạn:

- Bạn đồng ý rằng VNPT Media có thể gửi thông báo tới Bạn bằng cách thông báo trên website https://vnptpay.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ Email mà Bạn đã cung cấp. Bạn sẽ nhận được thông báo/thư điện tử của chúng tôi trong vòng hai mươi bốn giờ tính từ khi chúng tôi đưa thông tin lên website.


- Nếu những thông báo này được gửi qua Email, chúng tôi mặc định Bạn sẽ nhận được thông tin sau hai (02) ngày làm việc tính từ thời điểm thư được gửi đi.

- Bạn có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua Email bằng cách liên lạc với VNPT Media theo thông tin liên hệ tại Bản thỏa thuận này. Tuy nhiên, VNPT Media có thể đóng Ví điện tử của Bạn nếu Bạn hủy chức năng nhận thông tin từ chúng tôi.

Liên hệ tới Bạn:

Bằng việc cung cấp số điện thoại (di động) khi sử dụng VNPT Pay, Bạn đã đồng ý cho phép VNPT Media được gửi tin nhắn SMS/ MMS hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại của Bạn để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ hoặc thông báo hoặc quảng bá VNPT Pay.

Thông tin liên hệ của VNPT Media:

Thông tin liên hệ của VNPT Media được đăng tải cụ thể trên website https://www.vnptpay.vn